SaHa ry:n säännöt:

Yhdistyksen perustamiskokous vahvisti allaolevat säännöt ja ne on tarkastettu ja hyväksytetty Patentti- ja rekisterihallituksessa. SaHa:n yhdistysrekisterinumero on 201.127.

1 Luku
Y
hdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Satakunnan harrastemuusikoiden tuki. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Pori.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää musiikin harrastusta ja tukea aattellisesti ja toiminnallisesti satakuntalaisia harrastemuusikoita ja orkestereita, toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edunvalvojana.
3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
1. Järjestää harjoitustilaisuuksia ja kursseja
2. Järjestää konsertteja ja esiintymistilaisuuksia
3. Jakaa taloudellisia avustuksia jäsenilleen, kuitenkin vain poikkeustapauksissa
4. Järjestää jäsenilleen koulutusta, neuvontaa ja tiedotuspalveluja
5. Olla jäsenenä muissa yhdistyksissä ja liitoissa joiden jäsenyys voidaan katsoa yhdistyksen toiminnalle tarpeelliseksi.
6. Järjestää jäsenilleen matkoja
4 § Toiminnan tukeminen
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia konsertteja, huvitilaisuuksia ja muita vastaavia vapaa-ajan tapahtumia, harjoittaa pienimuotoista julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
5 § Yhdistyksen viralliset kielet
Yhdistyksen pöytäkirjakielenäon suomi. Ilmoituskielenä on suomi.

2 Luku
J
äsenet
6 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, kannatus- ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut satakuntalainen harrastemuusikko.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.
7 § Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka, yhteystiedot ja varsinaisilla jäsenillä kokoonpanot joissa soittaa. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle yhteystietoihinsa ja kokoonpanoihinsa kohdistuvista muutoksista.
8 § Jäsenmaksut
Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syysvuosikokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle.
Jäsenen, joka liittyy yhdistykseen kesken tilivuotta, on suoritettava koko kulumassa olevan vuoden jäsenmaksu. Kunniajäsenet vapautetaan jäsenmaksujen suorittamisesta
9 § Yhdistykseen liittyminen
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle kirjallisesti. Myös sähköpostitse tapahtunut ilmoittautuminen katsotaan kirjalliseksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, kunniajäsenten osalta kuitenkin yhdistyksen kokous.
10 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
11 § Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.
12 § Erottamispäätöksestä valittaminen
Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun jäsen on saanut tiedon erottamisesta ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä. Erottamisesta ei voi valittaa yhdistyksen kokoukselle, jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

3 Luku
Y
hdistyksen kokoukset
13 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat kevätvuosikokous, syysvuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syysvuosikokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 10 yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on toimitettu jollekin hallituksen jäsenelle.
14 § Kevätuosikokous
Yhdistyksen kevätvuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Muut kokoukselle esitetyt asiat
9. Kokouksen päättäminen.
15 § Syysvuosikokous
Yhdistyksen syysvuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin valinta seuraavaksi toimikaudeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Kahden (2) tilintarkastajan sekä 1. ja 2. varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimintakaudeksi
8. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudelle
9. Hallituksen laatima talousarvio seuraavalle toimikaudelle
10. Yhdistyksen liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
11. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
12. Muut kokoukselle esitetyt asiat
13. Kokouksen päättäminen.
16 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten että jokaisella on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.
Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.
17 § Päätöksenteko
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
18 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
19 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
20 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4 Luku
H
allitus
21 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi tai jäseneksi.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.
22 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
2. Edustaa yhdistystä
3. Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6. Päättää jäseneksi hyväksymisestä lukuun ottamatta kunniajäseniä
7. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa sekä
8. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle.
23 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
24 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

5 Luku
T
oimihenkilöt ja toimikunnat
25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
Yhdistyksen kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.
26 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen
Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävästä luottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6 Luku
H
allinto ja talous
27 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.
28 § Tilintarkastajat
Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätvuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, kevätvuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätvuosikokousta.

7 Luku
E
rityisiä määräyksiä
29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit
Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.
30 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.
32 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintän kolmekymmentä (30) vuorokautta.
Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat yhdistyksen kokouksen valitsemalle taholle näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen.
33 § Säännöissä määräämättömät asiat
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

Säännöt hyväksytään yhdistyksen säännöiksi Porissa 18.2.2009